Kursbeskrivningar


Introduktion till kärnkraft
Reaktorfysik
Nukleär termohydraulik och ångturbinteknik
Lättvattenreaktorteknik
Kemi, material och bränsle för reaktortillämpningar
Kärnkraftsäkerhet
Elkraftteknik
Kärnkraftdrift
Framtida nukleära energisystem
Examensarbete

Introduktion till kärnkraft – läsperiod 1, 5h
Kursen ger en introduktion till kärnkraftteknik. I kursen ingår ett studiebesök till Oskarshamn för att besöka kärnkraftverket, mellanförvaret för använt kärnbränsle (CLAB) och Äspölaboratoriet, där forskning om slutförvar av använt kärnbränsle görs. Kursen omfattar även preparandföreläsningar i ellära och termodynamik anpassade till studenternas olika bakgrund.

Sveriges energiförsörjning, kärnfysikens grunder, huvudprocessen, radioaktivitet, joniserande strålning, den svenska kärnbränslecykeln.

Reaktorfysik – läsperiod 1, 5 hp
Denna kurs går igenom reaktorfysikens grunder som är nära sammanlänkade med neutronfysiken. I kursen ingår en laboration vid en forskningsreaktor i Frankrike. Kursen innefattar också datorlaborationer där olika förlopp i reaktorhärden simuleras.

Tvärsnitt, femfaktorformeln, prompt kriticitet, neutronflöden, effektfördelningen i bränsle och härd, reaktorförgiftning.

Nukleär termohydraulik och ångturbinteknik – läsperiod 1, 5 hp
Kursen omfattar termohydraulik för lättvattenreaktortillämpningar inklusive tvåfasströmning samt ångturbinteknik och syftar till att ge en förståelse för lättvattenreaktorprocessens möjligheter och begränsningar ur termohydrauliskt perspektiv. Ett studiebesök görs hos en ångturbintillverkare.

Termodynamik, värmeteknik, inkompressibel strömningsmekanik, ångturbinteknik.

Lättvattenreaktorteknik – läsperiod 2, 5 hp
Kursen går igenom teknik och anläggning för de två lättvattenreaktortyper som finns i Sverige i dag, kokvattenreaktorer (BWR) och tryckvattenreaktorer (PWR). För att få anläggningskännedom kommer föreläsningarna om huvudprocessen, reaktivitetsåterkoppling, och resteffekter kompletteras med en veckas studiebesök på det nerlagda kärnkraftverket Barsebäck. Under besöket kommer även driftmannakunskap läras ut. I kursen ingår också simulatorträning vid KSU i Studsvik, branchens eget utbildningscenter.

Reaktoranläggningarnas olika delar och uppbyggnad, dimensioneringskriterier, säkerhetssystem, reaktivitetsåterkopplingar.

Kemi, material och bränsle för reaktortillämpningar – läsperiod 2, 5 hp
Kursen kommer att ur ett materialfysikperspektiv befästa centrala materialbegrepp, materialproblematik samt lösningar inom den Svenska nukleära energiteknologin. Eftersom vi i Sverige har lättvattenreaktorer (LWR) ingår även vattenavsnitt (kylning, moderator, absorbator) samt grundläggande vattenkemi som viktiga avsnitt i kursen. Kursen innehåller också ett studiebesök på Westinghouse som tillverkar kärnbränsle.

Vattenkemi, nukleära material, kärnbränsle, bränslecykeln inklusive slutförvar.

Kärnkraftsäkerhet – läsperiod 2, 5 hp
Kursen fokuserar på olika aspekter av säkerhet i kärnkraftteknik och innefattar hur risker hanteras och analyseras hos olika aktörer i samhället, speciellt inom kärnteknisk verksamhet. Kursen innefattar också analys av olyckor inom kärnkraftteknik samt kärnämneskontroll, d v s icke-spridning av nukleära material och tekniker.

Probabilistisk säkerhetsanalys (PSA), människa teknik organisation (MTO), kärnämneskontroll, reaktorhaverier.

Elkraftteknik – läsperiod 3, 5 hp
Kursen går igenom elkraftsystemet, dess ingående komponenter och deras funktioner. Under studiebesöket på Barsebäck kommer en dag ägnas åt de elektriska systemen.

Trefassystem, komponenter i elkraftsystem, generatorteknik, transmissionsteknik.

Kärnkraftdrift – läsperiod 3, 5 hp
Kursen behandlar driften av ett kärnkraftverk; hur bränslet hanteras och kontrolleras, hur strålning detekteras och hur projekt drivs. I kursen som till stora delar ges av experter från industri och myndigheter ges också en introduktion till de riktlinjer och lagar som gäller inom kärnkraftteknik. Kursen innefattar ett studiebesök på strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Kärnbränslehantering, operativa regelverk, strålskydd, projekthantering.

Framtida nukleära energisystem – läsperiod 3, 5 hp
Kursen behandlar möjliga framtida nukleära energisystem. Mer specifikt tas reaktorkoncepten generation III och generation IV upp liksom acceleratordriven transmutation (ADS) och fusion. Kursen innehåller också en genomgång av projektmetodikens principer och begrepp. Studenterna ska i en projektgrupp om 5-6 personer göra ett fördjupningsarbete där studenterna själva får söka information och värdera den. Muntlig och skriftlig presentation av arbetet, liksom opposition på ett annat projektarbete ingår.

Reaktorkoncepten generation III- och IV-reaktorer, acceleratordriven transmutation (ADS) och fusion.

Examensarbete – läsperiod 4, 15 hp
I examensarbetet ska studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften ska vara så vald att kunskaper från tidigare studier inom högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik kan tillämpas, breddas och fördjupas. Examensarbetet utförs företrädesvis inom kärnkraftsindustrin.